0 termék
0 Ft
kosár
 
 
Méhpempő bolt üzletszabályzata

A MÉHPEMPŐ BOLT ÜZLETSZABÁLYZATA


1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya a www.mehpempobolt.hu címen elérhető web-áruházra, a web-áruház használata során létrejött értékesítésekre terjed ki.

2. A Szolgáltató

A www.mehpempobolt.hu címen elérhető web-áruházat az alábbi gazdasági társaság működteti (továbbiakban: Szolgáltató)

DYDEX Hungary KFT.
Cím: 2900 Komárom, Csillag ltp. 40. 3/9.
Tel: +36-20/291-6409
E-mail: info(kukac)mepempobolt.hu

3. A fogyasztó

Fogyasztó az a megfelelően regisztrált felhasználó, aki a www.mehpempobolt.hu oldalon a jelen Üzletszabályzatban meghatározottak szerint vásárlást kezdeményez (továbbiakban: felhasználó, a 9. és 10. pontban: fogyasztó).

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató a www.mehpempobolt.hu oldalon egy web-áruházat üzemeltet. A web-áruházon keresztül a Szolgáltató elsősorban étrend-kiegészítők értékesítését végzi. A Szolgáltató azon termékeket értékesíti, amelyek a www.mehpempobolt.hu oldalon a termékek katalógusában elérhetőek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát megváltoztassa. A Szolgáltató által értékesített termékek fogyasztó általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, a regisztráció szabályai

A szolgáltatás igénybe vételére csak regisztrált felhasználók jogosultak. A katalógus áttekintésére, a vásárlási folyamat megkezdésére bárki jogosult, a vásárlási folyamat befejezése azonban csak regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során a felhasználónak meg kell adni vezetéknevét, keresztnevét, lakóhelyének irányítószámát, e-mail címét, választott jelszavát. A regisztrációt követően a Szolgáltató egy aktiváló linket küld a regisztráció során megadott e-mail címre. A regisztrációt az aktiváló linken keresztül tudja a felhasználó megerősíteni. A regisztráció a megerősítéssel válik befejezetté.

6. A szerződés létrejötte

A nem regisztrált felhasználók által megkezdett vásárlás, valamint a regisztrált felhasználók által bejelentkezés nélkül megkezdett vásárlás a Szolgáltatót nem köti. Amennyiben a bejelentkezett felhasználó a vásárlást megkezdi, a termékek kiválasztása, a fizetési, szállítási mód kiválasztása során a „Vásárlási, fizetési, és szállítási információk" című dokumentumban írtak szerint köteles eljárni. A vásárlás akkor fejeződik be, ha a felhasználó a Szolgáltatótól megkapja a vásárlás elfogadásáról szóló értesítő e-mailt. Az e-mailt a Szolgáltató a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére küldi 24 órán belül. A Szolgáltató teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt árut a felhasználó által megjelölt módon eljuttatja a felhasználóhoz. Felhasználó teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru vételárát, valamint a kézbesítéssel járó díjat a Szolgáltatónak az általa megjelölt módon megfizette. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A vásárlás során keletkezett adatokat a Szolgáltató rendszere archiválja.

7. A megvásárolt áru ellenértéke

A Szolgáltató a megvásárolható áruk vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás az árunál nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez kapcsolódó egyéb termékek vételárát. A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját, amelyről a Vásárlási, fizetési, és szállítási információk adnak tájékoztatást, és amelyet a Szolgáltató a felhasználóval minden esetben egyértelműen közöl a fizetést megelőzően. A megvásárolt áru ellenértékét a felhasználó a Vásárlási, fizetési, és szállítási információkban meghatározottak szerint, az általa választott módon köteles megfizetni.

8. A Szolgáltató felelőssége a termék rendelkezésre állásáért

A Szolgáltató a www.mehpempobolt.hu katalógust folyamatosan aktualizálja annak érdekében, hogy azon csak olyan termékek legyenek megtalálhatók, amelyek a Szolgáltató raktárkészletében megtalálhatóak, vagy amelyeket a Szolgáltató rövid határidőn belül be tud szerezni. Ez utóbbi esetben a beszerzési időt, illetve az ebből eredően meghosszabbodott kézbesítési időt a Szolgáltató a felhasználóval közli. Tekintettel a raktárkészlet papíralapú nyilvántartása és az informatikai rendszer közötti különbségekre, a Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a www.mehpempobolt.hu oldal katalógusa minden időben ténylegesen megegyezzen a raktárkészlettel. Amennyiben a felhasználó által megvásárolni kívánt termék nem áll rendelkezésre, és emiatt azt a Szolgáltató nem tudja a vállalt általános szállítási határidőn belül a felhasználónak eljuttatni, erről a Szolgáltató a felhasználót haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a felhasználó ezen információk ismeretében megvásárolja a terméket, a késedelem miatt szavatossági igényt nem érvényesíthet. Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, de a szerződés létrejön, a Szolgáltató a szerződés létrejöttétől számított 24 órán belül a szerződéstől elállhat. Az esetleges megfizetett vételárat a Szolgáltató ebben az esetben haladéktalanul visszajuttatja a felhasználónak.

9. A fogyasztó elállási joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4-5. §-ai alapján a fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

 • Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
 • Olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
 • Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
 • Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
 • Hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
 • Szerencsejáték-szerződés esetében.

Amennyiben a fogyasztó a szerződéstől a jelen pontban írtak szerinti elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy a megvásárolt terméket saját költségén visszaküldi a Szolgáltatónak a számlával együtt. A Szolgáltató a visszaküldött termék kézhezvételét követő harminc napon belül visszaküldi a vételárat. A Szolgáltató a vételárból levonja a termék kézbesítésének költségét. Amennyiben a terméket a Fogyasztó használatba vette, garanciazára megsérült és nem tudja hiánytalan csomagolásban, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.

10. A fogyasztói jogok érvényesítése

Fogyasztó a jelen Üzletszabályzatból, a www.mehpempobolt.hu oldalon történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait az 2. pontban megjelölt üzemeltetővel szemben érvényesítheti.
Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben, az info(kukac)mehpempo.hu címre küldött elektronikus levélben, vagy személyesen a Szolgáltató székhelyén közölheti.

11. A felelelősség korlátozása

Az áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az internetes áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett, de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 • Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

A vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős az áruházhoz való kapcsolódásáért és az áruházban való vásárlásért. Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás az áruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. Eladó szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.
 
Frissítse böngészőjét!Letöltés